Darmowa dostawa od 499 zł

Wysyłka już tego samego dnia

Punkt odbioru w Warszawie

Ponad 1032 produktów w ofercie

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.eautoradio.pl

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Właścicielem i Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.eautoradio.pl jest Usługodawca tj. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Auto HI-FI Maciej Nowak z siedzibą ul. Błękitna 89, 04-663 Warszawa, NIP: 1130143715, REGON: 012832837 wpisane do CEIDG. Dane kontaktowe: email: sklep@eautoradio.pl, tel. 228127318.

2. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

3. Wszelkie słowa, wyrażenia występujące w niniejszej Polityce i rozpoczynające się dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Serwisu.

II. Cel i zakres zbierania danych

1. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu umożliwiającym korzystanie z serwisu i wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Każdorazowo cel i zakres zbierania danych przez Usługodawcę wyniku z działań podejmowanych w celu:

 1. obsługi procesu rejestracji, logowania do konta Klienta,
 2. zawierania umowy za pośrednictwem Serwisu w szczególności składania i realizacji Zamówień, tj. umowy sprzedaży Klientom produktów oraz ich dostawy do Klienta i świadczenia usług Klientom,
 3. rozpoczęcia procesu i obsługi zgłoszenia reklamacyjnego i serwisowego, tj. wypełnienie zobowiązań Usługodawcy,
 4. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 5. sprawnego prowadzenia i obsługi Serwisu, zapewnienie bezpieczeństwa korzystana, tj. tworzenie raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron,
 6. dostosowania Serwisu do potrzeb Klientów.

2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe w celu:

 1. rejestracji w Serwisie: Imię i Nazwisko, adres e-mail, Hasło, adres IP, pliki cookie,
 2. zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem serwisu: Imię i Nazwisko, adres e-mail, adres IP, pliki cookie, ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, oraz inne dane podane przez Usługodawcę w trakcie kontaktu z Klientem, w przypadku Przedsiębiorcy dane firmy tj, nazwa, ulica, numer nieruchomości, miejscowość wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, numer NIP,
 3. wypełnienie zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych: Imię i Nazwisko, adres e-mail, adres IP, pliki cookie, ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, w przypadku Przedsiębiorcy dane firmy tj, nazwa, ulica, numer nieruchomości, miejscowość wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, numer NIP, numer rachunku bankowego,

3. Niezależnie od powyższych celów, w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celach:

 1. marketingowych, w celu organizacji promocji, konkursów,
 2. przesyłania Klientowi informacji handlowych, przesyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Newslettera.

III. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

 1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
 2. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
 4. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych, firma Kurierska, InPost lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu.

IV. Okres przetwarzania Danych Osobowych

1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

2. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane

V. Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych w pkt. 2 powyżej. Niepodanie wskazanych na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy skutkuje brakiem zawarcia tejże umowy.

VI. Profilowanie Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (IP komputera, pliki cookie, preferowane sposoby zakupu) w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII.Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

1. Każdy Klient ma prawo:

 1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia, prawo żądania ograniczania przetwarzania, do przeniesienia danych.
 2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
 3. do usunięcia danych, zwane też prawem do “bycia zapomnianym. Klient ma prawo zażądać usunięcia danych. Zostanie to zrealizowane gdy zostanie rozwiązana wiążąca strony umowa oraz nie będzie innej podstawy prawnej, np. wynikającej z prawa finansowego, która będzie nakładała obowiązek dalszego przetwarzania danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że Administrator dalej jest zobowiązany prawnie, aby dalej przetwarzać dane, Klient zostanie o tym poinformowany.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać e-mail na adres: sklep@eautoradio.pl i poinformować o sprzeciwie lub cofnięciu zgody lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej na adres Usługodawcy z dopiskiem DANE OSOBOWE.
 5. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 6. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.
 7. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

VIII. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 3 które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.

2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

3. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski.

4. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

 1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.
 2. stosuje środki zapewniające: zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 3. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.
 4. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
 5. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

IX. Pliki cookie

1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, można również je częsciowo ograniczyć. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

7. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

8. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)

9. Administrator korzysta w Serwisie z usług Google Analytics. Usługi te pomagają anlizować ruch w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane w ramach powyższych usług są w sposób zanonimizowany (dane ekspolatacyjne, uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane mają charakter zbiorczy i anonimowy.

X. Prawa i obowiązku Usługodawcy.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych Danych Osobowych Klienta właściwym organom władzy lub innym podmiotom zewnętrznym, które zgłoszą żądanie tych informacji wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz Innych danych o których mowa w przedmiotowym dokumencie, na podstawie pisemnych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa innym podmiotom w zakresie realizacji zamówienia tj. usługi hostingu, administracji, utrzymywania i zarządzania Serwisem, dostawcom produktów, rozpatrzenia reklamacji,

XI. Zabezpieczenie danych  

1. Administrator Serwisu oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu.

2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, uszkodzenie i zniszczeniem.

XII. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO. 

Sklep internetowy Sellingo