Darmowa dostawa od 499 zł

Wysyłka już tego samego dnia

Punkt odbioru w Warszawie

Ponad 1038 produktów w ofercie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
eautoradio.pl

 

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego eautoradio.pl działającego pod adresem www.eautoradio.pl. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AUTO HI-FI Maciej Nowak z siedzibą w Warszawie (04-663), ul. Błękitna 89, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, numer NIP: 1130143715, REGON: 012832837;

2. Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827).

3. Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jaki i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

4. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

 

II. Definicje
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Serwis – sklep internetowy eautoradio.pl ;

2. Sklep – prowadzony w oparciu o Stronę eautoradio.pl  sklep internetowy, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;

3. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AUTO HI-FI Maciej Nowak z siedzibą w Warszawie (04-663), ul. Błękitna 89, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, numer NIP: 1130143715, REGON: 012832837

4. Produkt – towar oferowany Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

5. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,

6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu , poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą;

9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej obecności stron, z wyłączeniem wykorzystania jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta z Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Poprzez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło,

11. Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu,

12. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o założonych przez niego zamówieniach w Sklepie,

13. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,

14. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny na Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,

15. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne s a wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów,

16. Dostawca - firma kurierska, za pośrednictwem której dostarczane są zakupione Produkty,

17. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu zawartej Umowy;III. Wymagania techniczne

1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien:

1) dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie) z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

2) posiadać adres poczty elektronicznej email,

2. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

3. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną www w sposób zaszyfrowany.

4. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

5. Sprzedawca zbiera informacje zawarte w plikach cookies, szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.


IV. Warunki korzystania z Klienta ze Strony

1. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest albo po założeniu Konta albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta,

3. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony Sprzedawcy, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych.

4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  2. niedostarczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  3. nieprzekazywania treści zawierających informacje nieprawdziwe. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email),
  4. niepodejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie treści zawierających informację handlową niezamówioną (tzw. spam),
  5. niedostarczania i nieprzekazywania treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony,
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie użytku osobistego,
  7. korzystanie ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Prawa, postanowieniami Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  8. niekopiowania, modyfikowania oraz rozpowszechniania treści, zdjęć, logotypów, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Sprzedawca ma możliwość zablokowania dostępu Klienta do Strony, zablokowania konta Klienta, a także powiadomienia właściwych organów o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa.

Ponadto Sprzedawca  może domagać się naprawienia szkody powstałej w wyniku bezprawnego działania Klienta. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub innych działań naruszających przepisy prawa


V. Zasady składania Zamówienia

1. Informacje o Produktach publikowane na Stronie w szczególności opisy, parametry techniczne, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad prawnych.

3. Sklep co do zasady dostępny jest dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Strony spowodowanych jej serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami związanymi z polepszeniem funkcjonalności Strony. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

4. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Regulaminie.

5. Dla potrzeb dokonania Zamówienia Klient nie ma obowiązku zakładania konta na Stronie. Klient powinien podać dane umożliwiające kontakt z Klientem i realizację wysyłki zamówionego Towaru.

6. Klient może założyć "konto" na Stronie. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz rejestracji. Założenie konta jest darmowe. Logowanie odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularz rejestracji.

7. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk "Do koszyka". Klient składając Zamówienie dokonuje wyboru Produktu w szczególności model i ilość sztuk zgodnie z treścią zawartą na Stronie.

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularza zamówienie poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d) wybrać jeden z dostępnych sposób płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem Rozdziału 8 ust. 3a

e) kliknąć przycisk "Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty",

8. Sklep może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowane Produkty po obniżonych cenach tytułem promocji lub wyprzedaży, przy czym obniżone ceny wskazanych Produktów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów.

9. Zamówiony Produkt dostarczany jest Klientowi przez Dostawcę wybranego przez Sprzedawcę (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia) na adres wskazany w Zamówieniu. Klient w momencie złożenia zamówienia udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z Dostawcą w celu przesłania za jego pośrednictwem zakupionego Produktów.=

10. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT- po uprzednim podaniu wymaganych danych do wystawienie faktury VAT przez Klienta. Sprzedawca wystawia faktury VAT w formie papierowej lub w formie elektronicznej.


VI. Cena Produktu

1. Ceny Produktów podane w Sklepie wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają w sobie podatek VAT).

2. Cena Produktu nie zawiera w sobie kosztów dostarczenia.

3. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.


VII.  Metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) Przesyłka kurierska,

b) Przesyłka kurierska pobraniowa,

c) Paczkomaty InPost (przedpłata),

d) Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem:

-  04-663 Warszawa, ul. Błękitna 89,

2. Dostawa Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy (w tym opłata za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu zgodnie z cennikiem dostępnym na Stronie oraz w trakcie składania Zamówienie, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży. Koszt dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

4. Odbiór osobisty Produktów przez Klienta jest bezpłatny.

5. W ramach zawieranych Umów, płatność może być dokonana w następujący sposób:

1) „płatność elektroniczna” za pośrednictwem serwisu internetowego tpay.pl z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez tpay.pl

2) przelew zwykły na rachunek bankowy Sprzedawcy
PUH AUTO HI-FI M. NOWAK ul. Błękitna 89, 04-663 Warszawa
BGŻ BNP Paribas S.A.
nr rachunku 91 1600 1462 1020 7454 0000 0001

Jako tytuł przelewu należy podać numer Zamówienia.

3) płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie płatności gotówką przy odbiorze Zamówienia od Dostawcy,

4) płatność gotówką przy odbiorze osobistym Zamówienia w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy,

5) płatność kartą przy odbiorze osobistym Zamówienia w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy,  

 

VIII . Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Rozdziałem 5 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie.

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne - w przypadku uzyskania autoryzacji i potwierdzenia o przyjęciu wpłaty przez tpay.pl,

c) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

d) W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.

 

IX. Odstąpienie od umowy zakupu

1. Konsument może w terminie 14 dni od odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia osobiście Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Rozdziale II ust 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g) Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem zwracanych z tytułu Odstąpienia od umowy.

8. Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a) świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

X. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca zbiera i przetwarza Dane Osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

2. Polityka Prywatności dostępna na stronie sklepu szczegółowo określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem http://www.eautoradio.pl.XI. Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.

2. Sprzedawca dostarcza Produkty wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produkty Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w Rozdziale III pkt. 3.

8. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu, gdy takowa występuje. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dotyczących reklamacji za pobraniem.

10. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.


XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na Stronie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PUH AUTO HI-FI Maciej Nowak będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2018 r.

 

 

Sklep internetowy Sellingo